blob: d9f7c33f8dceff7d2f4bc2a8be82e22f4c5e9142 [file] [log] [blame]
# Following code is generated from CLDR data by script. You can do
# emergency fix here, but you fix will be lost unless it is also
# fixed in CLDR. The data generation scripts exists outside GWT and
# will be run manually after each major CLDR updates. Each update
# will be manually checked before check in to make sure undesired
# changes in CLDR will not break existing applications as possible.
# CLDR version 1.7.1 is used in this generation.
eras = SK, LK
eraNames = Saju Kristi, Lehin Kristi
narrowMonths = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
months = Oṣù Ṣẹ́rẹ́, Oṣù Èrèlè, Oṣù rẹ̀nà, Oṣù Ìgbé, Oṣù Ẹ̀bibi, Oṣù Òkúdu, Oṣù Agmọ, Oṣù Ògún, Oṣù Owewe, Oṣù Ọ̀wàrà, Oṣù Bélú, Oṣù Ọ̀pẹ̀
shortMonths = Ṣẹ́rẹ́, Èrèlè, rẹ̀nà, Ìgbé, Ẹ̀bibi, Òkúdu, Agmọ, Ògún, Owewe, Ọ̀wàrà, Bélú, Ọ̀pẹ̀
standaloneNarrowMonths = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
standaloneMonths = Oṣù Ṣẹ́rẹ́, Oṣù Èrèlè, Oṣù rẹ̀nà, Oṣù Ìgbé, Oṣù Ẹ̀bibi, Oṣù Òkúdu, Oṣù Agmọ, Oṣù Ògún, Oṣù Owewe, Oṣù Ọ̀wàrà, Oṣù Bélú, Oṣù Ọ̀pẹ̀
standaloneShortMonths = Ṣẹ́rẹ́, Èrèlè, rẹ̀nà, Ìgbé, Ẹ̀bibi, Òkúdu, Agmọ, Ògún, Owewe, Ọ̀wàrà, Bélú, Ọ̀pẹ̀
weekdays = jọ́ Àìkú, jọ́ Ajé, jọ́ Ìsẹ́gun, jọ́rú, jọ́ Àṣẹ̀ṣẹ̀dáiyé, jọ́ tì, jọ́ Àbámẹ́ta
shortWeekdays = Àìkú, Ajé, Ìsẹ́gun, jọ́rú, Àṣẹ̀ṣẹ̀dáiyé, tì, Àbámẹ́ta
narrowWeekdays = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
standaloneWeekdays = jọ́ Àìkú, jọ́ Ajé, jọ́ Ìsẹ́gun, jọ́rú, jọ́ Àṣẹ̀ṣẹ̀dáiyé, jọ́ tì, jọ́ Àbámẹ́ta
standaloneShortWeekdays = Àìkú, Ajé, Ìsẹ́gun, jọ́rú, Àṣẹ̀ṣẹ̀dáiyé, tì, Àbámẹ́ta
standaloneNarrowWeekdays = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
shortQuarters = Q1, Q2, Q3, Q4
quarters = Q1, Q2, Q3, Q4
ampms = àárọ̀, ọ̀sán
dateFormats = EEEE\\, y MMMM dd, y MMMM d, y MMM d, yyyy-MM-dd
timeFormats = HH:mm:ss zzzz, HH:mm:ss z, HH:mm:ss, HH:mm
firstDayOfTheWeek = 2
weekendRange = 7, 1