blob: f40dcf51fd2a8977bb4ca239e01c84ebb836362d [file] [log] [blame]
# Following code is generated from CLDR data by script. You can do
# emergency fix here, but you fix will be lost unless it is also
# fixed in CLDR. The data generation scripts exists outside GWT and
# will be run manually after each major CLDR updates. Each update
# will be manually checked before check in to make sure undesired
# changes in CLDR will not break existing applications as possible.
# File generated from CLDR ver. 25
eras = SK, BK
eraNames = Sěe Kɨ̀lesto, Bǎa Kɨ̀lesto
narrowMonths = n, k, t, t, s, z, k, f, d, l, c, f
months = ndzɔ̀ŋɔ̀nùm, ndzɔ̀ŋɔ̀kƗ̀zùʔ, ndzɔ̀ŋɔ̀tƗ̀dʉ̀ghà, ndzɔ̀ŋɔ̀tǎafʉ̄ghā, ndzɔ̀ŋèsèe, ndzɔ̀ŋɔ̀nzùghò, ndzɔ̀ŋɔ̀dùmlo, ndzɔ̀ŋɔ̀kwîfɔ̀e, ndzɔ̀ŋɔ̀tƗ̀fʉ̀ghàdzughù, ndzɔ̀ŋɔ̀ghǔuwelɔ̀m, ndzɔ̀ŋɔ̀chwaʔàkaa wo, ndzɔ̀ŋèfwòo
shortMonths = nùm, kɨz, tɨd, taa, see, nzu, dum, fɔe, dzu, lɔm, kaa, fwo
standaloneNarrowMonths = n, k, t, t, s, z, k, f, d, l, c, f
standaloneMonths = ndzɔ̀ŋɔ̀nùm, ndzɔ̀ŋɔ̀kƗ̀zùʔ, ndzɔ̀ŋɔ̀tƗ̀dʉ̀ghà, ndzɔ̀ŋɔ̀tǎafʉ̄ghā, ndzɔ̀ŋèsèe, ndzɔ̀ŋɔ̀nzùghò, ndzɔ̀ŋɔ̀dùmlo, ndzɔ̀ŋɔ̀kwîfɔ̀e, ndzɔ̀ŋɔ̀tƗ̀fʉ̀ghàdzughù, ndzɔ̀ŋɔ̀ghǔuwelɔ̀m, ndzɔ̀ŋɔ̀chwaʔàkaa wo, ndzɔ̀ŋèfwòo
standaloneShortMonths = nùm, kɨz, tɨd, taa, see, nzu, dum, fɔe, dzu, lɔm, kaa, fwo
weekdays = tsuʔntsɨ, tsuʔukpà, tsuʔughɔe, tsuʔutɔ̀mlò, tsuʔumè, tsuʔughɨ̂m, tsuʔndzɨkɔʔɔ
shortWeekdays = nts, kpa, ghɔ, tɔm, ume, ghɨ, dzk
narrowWeekdays = n, k, g, t, u, g, d
standaloneWeekdays = tsuʔntsɨ, tsuʔukpà, tsuʔughɔe, tsuʔutɔ̀mlò, tsuʔumè, tsuʔughɨ̂m, tsuʔndzɨkɔʔɔ
standaloneShortWeekdays = nts, kpa, ghɔ, tɔm, ume, ghɨ, dzk
standaloneNarrowWeekdays = n, k, g, t, u, g, d
shortQuarters = kɨbâ kɨ 1, ugbâ u 2, ugbâ u 3, ugbâ u 4
quarters = kɨbâ kɨ 1, ugbâ u 2, ugbâ u 3, ugbâ u 4
ampms = a.g, a.k
dateFormats = EEEE d MMMM y, d MMMM y, d MMM\\, y, d/M/y
timeFormats = HH:mm:ss zzzz, HH:mm:ss z, HH:mm:ss, HH:mm
dateTimeFormats = {1} {0}, {1} {0}, {1} {0}, {1} {0}
firstDayOfTheWeek = 2
weekendRange = 7, 1