blob: 7d916983a74b35ca9c3e425455c7e7f2296e705c [file] [log] [blame]
# Following code is generated from CLDR data by script. You can do
# emergency fix here, but you fix will be lost unless it is also
# fixed in CLDR. The data generation scripts exists outside GWT and
# will be run manually after each major CLDR updates. Each update
# will be manually checked before check in to make sure undesired
# changes in CLDR will not break existing applications as possible.
# File generated from CLDR ver. 25
eras = ɓ.Ys, mb.Ys
eraNames = ɓoso ɓwá yáɓe lá, mbúsa kwédi a Yés
narrowMonths = d, ŋ, s, d, e, e, m, d, n, m, t, e
months = dimɔ́di, ŋgɔndɛ, sɔŋɛ, diɓáɓá, emiasele, esɔpɛsɔpɛ, madiɓɛ́díɓɛ́, diŋgindi, nyɛtɛki, mayésɛ́, tiníní, eláŋgɛ́
shortMonths = di, ŋgɔn, sɔŋ, diɓ, emi, esɔ, mad, diŋ, nyɛt, may, tin, elá
standaloneNarrowMonths = d, ŋ, s, d, e, e, m, d, n, m, t, e
standaloneMonths = dimɔ́di, ŋgɔndɛ, sɔŋɛ, diɓáɓá, emiasele, esɔpɛsɔpɛ, madiɓɛ́díɓɛ́, diŋgindi, nyɛtɛki, mayésɛ́, tiníní, eláŋgɛ́
standaloneShortMonths = di, ŋgɔn, sɔŋ, diɓ, emi, esɔ, mad, diŋ, nyɛt, may, tin, elá
weekdays = éti, mɔ́sú, kwasú, mukɔ́sú, ŋgisú, ɗónɛsú, esaɓasú
shortWeekdays = ét, mɔ́s, kwa, muk, ŋgi, ɗón, esa
narrowWeekdays = e, m, k, m, ŋ, ɗ, e
standaloneWeekdays = éti, mɔ́sú, kwasú, mukɔ́sú, ŋgisú, ɗónɛsú, esaɓasú
standaloneShortWeekdays = ét, mɔ́s, kwa, muk, ŋgi, ɗón, esa
standaloneNarrowWeekdays = e, m, k, m, ŋ, ɗ, e
shortQuarters = ndu1, ndu2, ndu3, ndu4
quarters = ndúmbū nyá ɓosó, ndúmbū ní lóndɛ́ íɓaá, ndúmbū ní lóndɛ́ ílálo, ndúmbū ní lóndɛ́ ínɛ́y
ampms = idiɓa, ebyámu
dateFormats = EEEE d MMMM y, d MMMM y, d MMM y, d/M/y
timeFormats = HH:mm:ss zzzz, HH:mm:ss z, HH:mm:ss, HH:mm
dateTimeFormats = {1} {0}, {1} {0}, {1} {0}, {1} {0}
firstDayOfTheWeek = 2
weekendRange = 7, 1