blob: c9279a679eb338486098216e03c1012a8257f8a1 [file] [log] [blame]
# Following code is generated from CLDR data by script. You can do
# emergency fix here, but you fix will be lost unless it is also
# fixed in CLDR. The data generation scripts exists outside GWT and
# will be run manually after each major CLDR updates. Each update
# will be manually checked before check in to make sure undesired
# changes in CLDR will not break existing applications as possible.
# File generated from CLDR ver. 25
eras = մ.թ.ա., մ.թ.
eraNames = մ.թ.ա., մ.թ.
narrowMonths = Հ, Փ, Մ, Ա, Մ, Հ, Հ, Օ, Ս, Հ, Ն, Դ
months = հունվարի, փետրվարի, մարտի, ապրիլի, մայիսի, հունիսի, հուլիսի, օգոստոսի, սեպտեմբերի, հոկտեմբերի, նոյեմբերի, դեկտեմբերի
shortMonths = հնվ, փտվ, մրտ, ապր, մյս, հնս, հլս, օգս, սպտ, հկտ, նյմ, դկտ
standaloneNarrowMonths = Հ, Փ, Մ, Ա, Մ, Հ, Հ, Օ, Ս, Հ, Ն, Դ
standaloneMonths = հունվար, փետրվար, մարտ, ապրիլ, մայիս, հունիս, հուլիս, օգոստոս, սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբեր
standaloneShortMonths = հնվ, փտվ, մրտ, ապր, մյս, հնս, հլս, օգս, սպտ, հկտ, նյմ, դկտ
weekdays = կիրակի, երկուշաբթի, երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթ, շաբաթ
shortWeekdays = կիր, երկ, երք, չրք, հնգ, ուր, շբթ
narrowWeekdays = Կ, Ե, Ե, Չ, Հ, Ու, Շ
standaloneWeekdays = կիրակի, երկուշաբթի, երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթ, շաբաթ
standaloneShortWeekdays = կիր, երկ, երք, չրք, հնգ, ուր, շբթ
standaloneNarrowWeekdays = Կ, Ե, Ե, Չ, Հ, Ու, Շ
shortQuarters = 1-ին եռմս., 2-րդ եռմս., 3-րդ եռմս., 4-րդ եռմս.
quarters = 1-ին եռամսյակ, 2-րդ եռամսյակ, 3-րդ եռամսյակ, 4-րդ եռամսյակ
ampms = կեսօրից առաջ, կեսօրից հետո
dateFormats = yթ. MMMM d\\, EEEE, dd MMMM\\, yթ., dd MMM\\, y թ., dd.MM.yy
timeFormats = H:mm:ss\\, zzzz, H:mm:ss\\, z, H:mm:ss, H:mm
dateTimeFormats = {1}\\, {0}, {1}\\, {0}, {1}\\, {0}, {1}\\, {0}
firstDayOfTheWeek = 2
weekendRange = 7, 1