blob: 57c15cd1fd62b0f907704c9e94284c0247ee7ee7 [file] [log] [blame]
# Following code is generated from CLDR data by script. You can do
# emergency fix here, but you fix will be lost unless it is also
# fixed in CLDR. The data generation scripts exists outside GWT and
# will be run manually after each major CLDR updates. Each update
# will be manually checked before check in to make sure undesired
# changes in CLDR will not break existing applications as possible.
# File generated from CLDR ver. 25
eras = tsɛttsɛt mɛŋgu mi ɛ́ lɛɛnɛ Kɛlísɛtɔ gɔ ńɔ́, tsɛttsɛt mɛŋgu mi ɛ́ fúnɛ Kɛlísɛtɔ tɔ́ mɔ́
eraNames = tsɛttsɛt mɛŋgu mi ɛ́ lɛɛnɛ Kɛlísɛtɔ gɔ ńɔ́, tsɛttsɛt mɛŋgu mi ɛ́ fúnɛ Kɛlísɛtɔ tɔ́ mɔ́
narrowMonths = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
months = Nduŋmbi Saŋ, Pɛsaŋ Pɛ́pá, Pɛsaŋ Pɛ́tát, Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́kwa, Pɛsaŋ Pataa, Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́ntúkú, Pɛsaŋ Saambá, Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́fɔm, Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́pfúꞋú, Pɛsaŋ Nɛgɛ́m, Pɛsaŋ Ntsɔ̌pmɔ́, Pɛsaŋ Ntsɔ̌ppá
shortMonths = Nduŋmbi Saŋ, Pɛsaŋ Pɛ́pá, Pɛsaŋ Pɛ́tát, Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́kwa, Pɛsaŋ Pataa, Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́ntúkú, Pɛsaŋ Saambá, Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́fɔm, Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́pfúꞋú, Pɛsaŋ Nɛgɛ́m, Pɛsaŋ Ntsɔ̌pmɔ́, Pɛsaŋ Ntsɔ̌ppá
standaloneNarrowMonths = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
standaloneMonths = Nduŋmbi Saŋ, Pɛsaŋ Pɛ́pá, Pɛsaŋ Pɛ́tát, Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́kwa, Pɛsaŋ Pataa, Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́ntúkú, Pɛsaŋ Saambá, Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́fɔm, Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́pfúꞋú, Pɛsaŋ Nɛgɛ́m, Pɛsaŋ Ntsɔ̌pmɔ́, Pɛsaŋ Ntsɔ̌ppá
standaloneShortMonths = Nduŋmbi Saŋ, Pɛsaŋ Pɛ́pá, Pɛsaŋ Pɛ́tát, Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́kwa, Pɛsaŋ Pataa, Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́ntúkú, Pɛsaŋ Saambá, Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́fɔm, Pɛsaŋ Pɛ́nɛ́pfúꞋú, Pɛsaŋ Nɛgɛ́m, Pɛsaŋ Ntsɔ̌pmɔ́, Pɛsaŋ Ntsɔ̌ppá
weekdays = Sɔ́ndi, Mɔ́ndi, Ápta Mɔ́ndi, Wɛ́nɛsɛdɛ, Tɔ́sɛdɛ, Fɛlâyɛdɛ, Sásidɛ
shortWeekdays = Sɔ́ndi, Mɔ́ndi, Ápta Mɔ́ndi, Wɛ́nɛsɛdɛ, Tɔ́sɛdɛ, Fɛlâyɛdɛ, Sásidɛ
narrowWeekdays = Sɔ́, Mɔ́, ÁM, Wɛ́, Tɔ́, Fɛ, Sá
standaloneWeekdays = Sɔ́ndi, Mɔ́ndi, Ápta Mɔ́ndi, Wɛ́nɛsɛdɛ, Tɔ́sɛdɛ, Fɛlâyɛdɛ, Sásidɛ
standaloneShortWeekdays = Sɔ́ndi, Mɔ́ndi, Ápta Mɔ́ndi, Wɛ́nɛsɛdɛ, Tɔ́sɛdɛ, Fɛlâyɛdɛ, Sásidɛ
standaloneNarrowWeekdays = Sɔ́, Mɔ́, ÁM, Wɛ́, Tɔ́, Fɛ, Sá
shortQuarters = Q1, Q2, Q3, Q4
quarters = Q1, Q2, Q3, Q4
ampms = mbambaꞌ, ŋka mbɔ́t nji
dateFormats = EEEE\\, y MMMM dd, y MMMM d, y MMM d, y-MM-dd
timeFormats = HH:mm:ss zzzz, HH:mm:ss z, HH:mm:ss, HH:mm
dateTimeFormats = {1} {0}, {1} {0}, {1} {0}, {1} {0}
firstDayOfTheWeek = 2
weekendRange = 7, 1