blob: 15f4ae9b0d0e74d3d0d5ca05f7ec20cfc1c8fe26 [file] [log] [blame]
# Following code is generated from CLDR data by script. You can do
# emergency fix here, but you fix will be lost unless it is also
# fixed in CLDR. The data generation scripts exists outside GWT and
# will be run manually after each major CLDR updates. Each update
# will be manually checked before check in to make sure undesired
# changes in CLDR will not break existing applications as possible.
# File generated from CLDR ver. 25
eras = BCE, CE
eraNames = BCE, CE
narrowMonths = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
months = Wiótheȟika Wí, Thiyóȟeyuŋka Wí, Ištáwičhayazaŋ Wí, Pȟežítȟo Wí, Čhaŋwápetȟo Wí, Wípazukȟa-wašté Wí, Čhaŋpȟásapa Wí, Wasútȟuŋ Wí, Čhaŋwápeǧi Wí, Čhaŋwápe-kasná Wí, Waníyetu Wí, Tȟahékapšuŋ Wí
shortMonths = Wiótheȟika Wí, Thiyóȟeyuŋka Wí, Ištáwičhayazaŋ Wí, Pȟežítȟo Wí, Čhaŋwápetȟo Wí, Wípazukȟa-wašté Wí, Čhaŋpȟásapa Wí, Wasútȟuŋ Wí, Čhaŋwápeǧi Wí, Čhaŋwápe-kasná Wí, Waníyetu Wí, Tȟahékapšuŋ Wí
standaloneNarrowMonths = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
standaloneMonths = Wiótheȟika Wí, Thiyóȟeyuŋka Wí, Ištáwičhayazaŋ Wí, Pȟežítȟo Wí, Čhaŋwápetȟo Wí, Wípazukȟa-wašté Wí, Čhaŋpȟásapa Wí, Wasútȟuŋ Wí, Čhaŋwápeǧi Wí, Čhaŋwápe-kasná Wí, Waníyetu Wí, Tȟahékapšuŋ Wí
standaloneShortMonths = Wiótheȟika Wí, Thiyóȟeyuŋka Wí, Ištáwičhayazaŋ Wí, Pȟežítȟo Wí, Čhaŋwápetȟo Wí, Wípazukȟa-wašté Wí, Čhaŋpȟásapa Wí, Wasútȟuŋ Wí, Čhaŋwápeǧi Wí, Čhaŋwápe-kasná Wí, Waníyetu Wí, Tȟahékapšuŋ Wí
weekdays = Aŋpétuwakȟaŋ, Aŋpétuwaŋži, Aŋpétunuŋpa, Aŋpétuyamni, Aŋpétutopa, Aŋpétuzaptaŋ, Owáŋgyužažapi
shortWeekdays = Aŋpétuwakȟaŋ, Aŋpétuwaŋži, Aŋpétunuŋpa, Aŋpétuyamni, Aŋpétutopa, Aŋpétuzaptaŋ, Owáŋgyužažapi
narrowWeekdays = A, W, N, Y, T, Z, O
standaloneWeekdays = Aŋpétuwakȟaŋ, Aŋpétuwaŋži, Aŋpétunuŋpa, Aŋpétuyamni, Aŋpétutopa, Aŋpétuzaptaŋ, Owáŋgyužažapi
standaloneShortWeekdays = Aŋpétuwakȟaŋ, Aŋpétuwaŋži, Aŋpétunuŋpa, Aŋpétuyamni, Aŋpétutopa, Aŋpétuzaptaŋ, Owáŋgyužažapi
standaloneNarrowWeekdays = S, M, T, W, T, F, S
shortQuarters = Q1, Q2, Q3, Q4
quarters = Q1, Q2, Q3, Q4
ampms = AM, PM
dateFormats = EEEE\\, MMMM d\\, y, MMMM d\\, y, MMM d\\, y, M/d/yy
timeFormats = h:mm:ss a zzzz, h:mm:ss a z, h:mm:ss a, h:mm a
dateTimeFormats = {1} {0}, {1} {0}, {1} {0}, {1} {0}
firstDayOfTheWeek = 1
weekendRange = 7, 1