blob: d768acbc71739d5319ee6988f5a572159ce7d76b [file] [log] [blame]
# Following code is generated from CLDR data by script. You can do
# emergency fix here, but you fix will be lost unless it is also
# fixed in CLDR. The data generation scripts exists outside GWT and
# will be run manually after each major CLDR updates. Each update
# will be manually checked before check in to make sure undesired
# changes in CLDR will not break existing applications as possible.
# File generated from CLDR ver. 25
eras = m.z.Y., m.g.n.Y.
eraNames = mé zyé Yěsô, mé gÿo ńzyé Yěsô
narrowMonths = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
months = saŋ tsetsɛ̀ɛ lùm, saŋ kàg ngwóŋ, saŋ lepyè shúm, saŋ cÿó, saŋ tsɛ̀ɛ cÿó, saŋ njÿoláʼ, saŋ tyɛ̀b tyɛ̀b mbʉ̀, saŋ mbʉ̀ŋ, saŋ ngwɔ̀ʼ mbÿɛ, saŋ tàŋa tsetsáʼ, saŋ mejwoŋó, saŋ lùm
shortMonths = saŋ tsetsɛ̀ɛ lùm, saŋ kàg ngwóŋ, saŋ lepyè shúm, saŋ cÿó, saŋ tsɛ̀ɛ cÿó, saŋ njÿoláʼ, saŋ tyɛ̀b tyɛ̀b mbʉ̀, saŋ mbʉ̀ŋ, saŋ ngwɔ̀ʼ mbÿɛ, saŋ tàŋa tsetsáʼ, saŋ mejwoŋó, saŋ lùm
standaloneNarrowMonths = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
standaloneMonths = saŋ tsetsɛ̀ɛ lùm, saŋ kàg ngwóŋ, saŋ lepyè shúm, saŋ cÿó, saŋ tsɛ̀ɛ cÿó, saŋ njÿoláʼ, saŋ tyɛ̀b tyɛ̀b mbʉ̀, saŋ mbʉ̀ŋ, saŋ ngwɔ̀ʼ mbÿɛ, saŋ tàŋa tsetsáʼ, saŋ mejwoŋó, saŋ lùm
standaloneShortMonths = saŋ tsetsɛ̀ɛ lùm, saŋ kàg ngwóŋ, saŋ lepyè shúm, saŋ cÿó, saŋ tsɛ̀ɛ cÿó, saŋ njÿoláʼ, saŋ tyɛ̀b tyɛ̀b mbʉ̀, saŋ mbʉ̀ŋ, saŋ ngwɔ̀ʼ mbÿɛ, saŋ tàŋa tsetsáʼ, saŋ mejwoŋó, saŋ lùm
weekdays = lyɛʼɛ́ sẅíŋtè, mvfò lyɛ̌ʼ, mbɔ́ɔntè mvfò lyɛ̌ʼ, tsètsɛ̀ɛ lyɛ̌ʼ, mbɔ́ɔntè tsetsɛ̀ɛ lyɛ̌ʼ, mvfò màga lyɛ̌ʼ, màga lyɛ̌ʼ
shortWeekdays = lyɛʼɛ́ sẅíŋtè, mvfò lyɛ̌ʼ, mbɔ́ɔntè mvfò lyɛ̌ʼ, tsètsɛ̀ɛ lyɛ̌ʼ, mbɔ́ɔntè tsetsɛ̀ɛ lyɛ̌ʼ, mvfò màga lyɛ̌ʼ, màga lyɛ̌ʼ
narrowWeekdays = S, M, T, W, T, F, S
standaloneWeekdays = lyɛʼɛ́ sẅíŋtè, mvfò lyɛ̌ʼ, mbɔ́ɔntè mvfò lyɛ̌ʼ, tsètsɛ̀ɛ lyɛ̌ʼ, mbɔ́ɔntè tsetsɛ̀ɛ lyɛ̌ʼ, mvfò màga lyɛ̌ʼ, màga lyɛ̌ʼ
standaloneShortWeekdays = lyɛʼɛ́ sẅíŋtè, mvfò lyɛ̌ʼ, mbɔ́ɔntè mvfò lyɛ̌ʼ, tsètsɛ̀ɛ lyɛ̌ʼ, mbɔ́ɔntè tsetsɛ̀ɛ lyɛ̌ʼ, mvfò màga lyɛ̌ʼ, màga lyɛ̌ʼ
standaloneNarrowWeekdays = S, M, T, W, T, F, S
shortQuarters = Q1, Q2, Q3, Q4
quarters = Q1, Q2, Q3, Q4
ampms = mbaʼámbaʼ, ncwònzém
dateFormats = EEEE \\, 'lyɛ'̌ʼ d 'na' MMMM\\, y, 'lyɛ'̌ʼ d 'na' MMMM\\, y, d MMM\\, y, dd/MM/yy
timeFormats = HH:mm:ss zzzz, HH:mm:ss z, HH:mm:ss, HH:mm
dateTimeFormats = {1}\\,{0}, {1}\\, {0}, {1} {0}, {1} {0}
firstDayOfTheWeek = 2
weekendRange = 7, 1