blob: 0d965587c418df6059e98a4911ff33e5e938684d [file] [log] [blame]
# Following code is generated from CLDR data by script. You can do
# emergency fix here, but you fix will be lost unless it is also
# fixed in CLDR. The data generation scripts exists outside GWT and
# will be run manually after each major CLDR updates. Each update
# will be manually checked before check in to make sure undesired
# changes in CLDR will not break existing applications as possible.
# File generated from CLDR ver. 25
eras = k.Y., +J.C.
eraNames = katikupíen Yésuse, ékélémkúnupíén n
narrowMonths = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
months = pikítíkítie\\, oólí ú kutúan, siɛyɛ́\\, oóli ú kándíɛ, ɔnsúmbɔl\\, oóli ú kátátúɛ, mesiŋ\\, oóli ú kénie, ensil\\, oóli ú kátánuɛ, ɔsɔn, efute, pisuyú, imɛŋ i puɔs, imɛŋ i putúk\\,oóli ú kátíɛ, makandikɛ, pilɔndɔ́
shortMonths = o.1, o.2, o.3, o.4, o.5, o.6, o.7, o.8, o.9, o.10, o.11, o.12
standaloneNarrowMonths = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
standaloneMonths = pikítíkítie\\, oólí ú kutúan, siɛyɛ́\\, oóli ú kándíɛ, ɔnsúmbɔl\\, oóli ú kátátúɛ, mesiŋ\\, oóli ú kénie, ensil\\, oóli ú kátánuɛ, ɔsɔn, efute, pisuyú, imɛŋ i puɔs, imɛŋ i putúk\\,oóli ú kátíɛ, makandikɛ, pilɔndɔ́
standaloneShortMonths = o.1, o.2, o.3, o.4, o.5, o.6, o.7, o.8, o.9, o.10, o.11, o.12
weekdays = sɔ́ndiɛ, móndie, muányáŋmóndie, metúkpíápɛ, kúpélimetúkpiapɛ, feléte, séselé
shortWeekdays = sd, md, mw, et, kl, fl, ss
narrowWeekdays = s, m, m, e, k, f, s
standaloneWeekdays = sɔ́ndiɛ, móndie, muányáŋmóndie, metúkpíápɛ, kúpélimetúkpiapɛ, feléte, séselé
standaloneShortWeekdays = sd, md, mw, et, kl, fl, ss
standaloneNarrowWeekdays = s, m, m, e, k, f, s
shortQuarters = Q1, Q2, Q3, Q4
quarters = ndátúɛ 1, ndátúɛ 2, ndátúɛ 3, ndátúɛ 4
ampms = kiɛmɛ́ɛm, kisɛ́ndɛ
dateFormats = EEEE d MMMM y, d MMMM y, d MMM y, d/M/y
timeFormats = HH:mm:ss zzzz, HH:mm:ss z, HH:mm:ss, HH:mm
dateTimeFormats = {1} {0}, {1} {0}, {1} {0}, {1} {0}
firstDayOfTheWeek = 2
weekendRange = 7, 1