blob: e9da474eb779391a1b3697351bc7dbe05ad09fb1 [file] [log] [blame]
# Following code is generated from CLDR data by script. You can do
# emergency fix here, but you fix will be lost unless it is also
# fixed in CLDR. The data generation scripts exists outside GWT and
# will be run manually after each major CLDR updates. Each update
# will be manually checked before check in to make sure undesired
# changes in CLDR will not break existing applications as possible.
# File generated from CLDR ver. 25
eras = SK, LK
eraNames = Saju Kristi, Lehin Kristi
narrowMonths = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
months = Oṣù Ṣẹ́rẹ́, Oṣù Èrèlè, Oṣù rẹ̀nà, Oṣù Ìgbé, Oṣù Ẹ̀bibi, Oṣù Òkúdu, Oṣù Agmọ, Oṣù Ògún, Oṣù Owewe, Oṣù Ọ̀wàrà, Oṣù Bélú, Oṣù Ọ̀pẹ̀
shortMonths = Ṣẹ́rẹ́, Èrèlè, rẹ̀nà, Ìgbé, Ẹ̀bibi, Òkúdu, Agmọ, Ògún, Owewe, Ọ̀wàrà, Bélú, Ọ̀pẹ̀
standaloneNarrowMonths = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
standaloneMonths = Oṣù Ṣẹ́rẹ́, Oṣù Èrèlè, Oṣù rẹ̀nà, Oṣù Ìgbé, Oṣù Ẹ̀bibi, Oṣù Òkúdu, Oṣù Agmọ, Oṣù Ògún, Oṣù Owewe, Oṣù Ọ̀wàrà, Oṣù Bélú, Oṣù Ọ̀pẹ̀
standaloneShortMonths = Ṣẹ́rẹ́, Èrèlè, rẹ̀nà, Ìgbé, Ẹ̀bibi, Òkúdu, Agmọ, Ògún, Owewe, Ọ̀wàrà, Bélú, Ọ̀pẹ̀
weekdays = jọ́ Àìkú, jọ́ Ajé, jọ́ Ìsẹ́gun, jọ́rú, jọ́bọ, jọ́ tì, jọ́ Àbámẹ́ta
shortWeekdays = Àìkú, Ajé, Ìsẹ́gun, jọ́rú, jọ́bọ, tì, Àbámẹ́ta
narrowWeekdays = S, M, T, W, T, F, S
standaloneWeekdays = jọ́ Àìkú, jọ́ Ajé, jọ́ Ìsẹ́gun, jọ́rú, jọ́bọ, jọ́ tì, jọ́ Àbámẹ́ta
standaloneShortWeekdays = Àìkú, Ajé, Ìsẹ́gun, jọ́rú, jọ́bọ, tì, Àbámẹ́ta
standaloneNarrowWeekdays = S, M, T, W, T, F, S
shortQuarters = K1, K2, K3, K4
quarters = Kọ́tà Kínní, Kọ́tà Kejì, Kọ́à Keta, Kọ́tà Krin
ampms = Àárọ̀, Ọ̀sán
dateFormats = EEEE\\, d MMMM y, d MMMM y, d MMM y, dd/MM/y
timeFormats = h:mm:ss a zzzz, h:mm:ss a z, h:mm:ss a, h:mm a
dateTimeFormats = {1} {0}, {1} {0}, {1} {0}, {1} {0}
firstDayOfTheWeek = 2
weekendRange = 7, 1