blob: 099652826bf535ceecb93fdf7451f8bec9c69cae [file] [log] [blame]
# Following code is generated from CLDR data by script. You can do
# emergency fix here, but you fix will be lost unless it is also
# fixed in CLDR. The data generation scripts exists outside GWT and
# will be run manually after each major CLDR updates. Each update
# will be manually checked before check in to make sure undesired
# changes in CLDR will not break existing applications as possible.
# File generated from CLDR ver. 25
eras = SK, LK
eraNames = Saju Kristi, Lehin Kristi
narrowMonths = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
months = Oshù Shɛ́rɛ́, Oshù Èrèlè, Oshù Ɛrɛ̀nà, Oshù Ìgbé, Oshù Ɛ̀bibi, Oshù Òkúdu, Oshù Agɛmɔ, Oshù Ògún, Oshù Owewe, Oshù Ɔ̀wàrà, Oshù Bélú, Oshù Ɔ̀pɛ̀
shortMonths = Shɛ́rɛ́, Èrèlè, Ɛrɛ̀nà, Ìgbé, Ɛ̀bibi, Òkúdu, Agɛmɔ, Ògún, Owewe, Ɔ̀wàrà, Bélú, Ɔ̀pɛ̀
standaloneNarrowMonths = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
standaloneMonths = Oshù Shɛ́rɛ́, Oshù Èrèlè, Oshù Ɛrɛ̀nà, Oshù Ìgbé, Oshù Ɛ̀bibi, Oshù Òkúdu, Oshù Agɛmɔ, Oshù Ògún, Oshù Owewe, Oshù Ɔ̀wàrà, Oshù Bélú, Oshù Ɔ̀pɛ̀
standaloneShortMonths = Shɛ́rɛ́, Èrèlè, Ɛrɛ̀nà, Ìgbé, Ɛ̀bibi, Òkúdu, Agɛmɔ, Ògún, Owewe, Ɔ̀wàrà, Bélú, Ɔ̀pɛ̀
weekdays = Ɔjɔ́ Àìkú, Ɔjɔ́ Ajé, Ɔjɔ́ Ìsɛ́gun, Ɔjɔ́rú, Ɔjɔ́bɔ, Ɔjɔ́ Ɛtì, Ɔjɔ́ Àbámɛ́ta
shortWeekdays = Àìkú, Ajé, Ìsɛ́gun, Ɔjɔ́rú, Ɔjɔ́bɔ, Ɛtì, Àbámɛ́ta
narrowWeekdays = S, M, T, W, T, F, S
standaloneWeekdays = Ɔjɔ́ Àìkú, Ɔjɔ́ Ajé, Ɔjɔ́ Ìsɛ́gun, Ɔjɔ́rú, Ɔjɔ́bɔ, Ɔjɔ́ Ɛtì, Ɔjɔ́ Àbámɛ́ta
standaloneShortWeekdays = Àìkú, Ajé, Ìsɛ́gun, Ɔjɔ́rú, Ɔjɔ́bɔ, Ɛtì, Àbámɛ́ta
standaloneNarrowWeekdays = S, M, T, W, T, F, S
shortQuarters = K1, K2, K3, K4
quarters = Kɔ́tà Kínní, Kɔ́tà Kejì, Kɔ́à Keta, Kɔ́tà Kɛrin
ampms = Àárɔ̀, Ɔ̀sán
dateFormats = EEEE\\, d MMMM y, d MMMM y, d MMM y, dd/MM/y
timeFormats = h:mm:ss a zzzz, h:mm:ss a z, h:mm:ss a, h:mm a
dateTimeFormats = {1} {0}, {1} {0}, {1} {0}, {1} {0}
firstDayOfTheWeek = 2
weekendRange = 7, 1